Zorgverbreding voor beweging binnen de school

Op veel scholen ontbreekt het aan een zorgcultuur op het gebied van bewegen en spelen en motorisch remedial teaching. Hierdoor zijn er binnen het onderwijs nog niet de mogelijkheid om kinderen en ouders hulp te  bieden wanneer het kind problemen ondervindt bij de grove of fijne motoriek. Zelfs het vak Lichamelijke opvoeding wordt vaak maar voor een deel door een vakdocent gegeven. 

Toch is er op scholen behoefte aan zorgverbreding op het gebied van bewegingsonderwijs. Motoriek.nl geeft scholing en verzorgt screening op scholen om ook de zorgcultuur op het gebied van de Motoriek te implementeren.
Het gaat dan om kinderen met o.a. de volgende
problematiek:
- kinderen die tijdens de gymles niet voldoende kunnen deelnemen
- kinderen die niet fijn spelen op het schoolplein
- kinderen die problemen ondervinden bij het schijven
- kinderen die onrustig zijn en niet kunnen stilzitten
- het in kaart brengen van de motorische vaardigheden van
  grote groepen kinderen om zo een volgsyteem te implementeren binnen de
  school en een compleet dossier met ook de motorische vaardigheden op te
  bouwen en te volgen.
- kinderen die niet graag naar school gaan als ze gym hebben
- Kinderen met een PGB en een motorische achterstand
- en er is nog veel meer....